Från KVARNSMEDJAN till SWESAFE 

Företaget, som i dag heter Swesafe, är Uppsalas äldsta ännu existerande industriföretag, Det har sitt ursprung i den s.k. Kvarnsmedjan på Holmen i Fyrisån (byggnaden finns kvar och ingår numera i Upplandsmuseet). Den äldsta kända notering om Kvarnsmedjan återfinns i bibliotekarien Johannes Eenbergs redogörelse från 1703: ”En utförlig Relation Om den Grufweliga Eldswåda och Skada som sig tilldrog med Upsala Stad den 16 Maji 1702”.

kvarnsmedjan vid kvarnen

Kvarnsmedjan på holmen vid Fyrisån. Ingår numera i Upplandsmuséet

Texten tyder på att Kvarnsmedjan fanns som företag före den stora branden 1702. Möjligen kan här finnas släktskap med ”Kopparhammaren” som tillsammans med ”Såg-Qwarnen”,”Bössgjuteriet och  ”Pappers-Qwarnen” ingick i  det  bruk  som  startades 1612  på  Västra Åkanten.

Om Kvarnsmedjans öde mellan början av 1700-talet och 1880 finns inte mycket att säga annat än att den eld- och vattendrivna smedjan omnämns då och då i bevarade skrifter och att smedjan aktivt deltar i återuppbyggandet av staden samt att många generationer av bönder, åkare och andra hästägare där skodde sina hästar och att smedjan tillverkade redskap av skilda slag. Vem eller vilka som till en början drev smedjan har inte gått att reda ut.

J F Carlssons Smidesaffär

År 1880 lät smidesmästaren J. F. Carlsson meddela att han avsåg att överta verksamheten vid Kvarnsmedjan och att han där skulle att driva rörelse under namn av J. F. Carlsson Smidesaffär. Samme J. F. Carlsson drev samtidigt rörmokeri vid S:t Eriks Torg. Han var också delägare i ”Ulva qvarn”. Mellan 10 och 12 man arbetade då hos honom, ”varav två-tre var hovslagare”. Kvarnsmedjan var då stadens såväl största som mest ansedda smedja och J. F. Carlsson var en man med stort anseende i Uppsala.

Pettersson & Barr

Namnet Pettersson & Barr Smides- och mekaniska verkstad är av något senare datum. Det namnet tillkom 1935 efter det att fabrikörerna Harry Pettersson och Harald Barr några år tidigare (1931) övertagit rörelsen efter Harry Petterssons far Erik G. Pettersson. Det var Erik G. Pettersson som 1928 flyttade företaget till Fabriksgatan i Svartbäcken. Vid den tiden var lantbruksmaskiner och maskiner till industrier av olika slag företagets stora produkter.

Epoken Gösta Forslund

1966 övertogs Pettersson & Barr AB  av Gösta Forslund. Nu avtog byggnadssmidesjobben. Företaget började i stället att åta sig servicearbeten åt andra företag, såsom t.ex. S:t Eriks Betong, Kåfs Industrier, UMA Mek. Verkstad, Br. Kjellströms Snickerifabrik, Svenska Väg, Osmunds, Belos m.fl. 1989 sålde Gösta Forslund företaget till S:t Eriks AB.

Klicka här för att läsa mer om hur företaget utvecklades för att så småningom bli dagen Swesafe.