Bergsbrunna Tegelbruk var egentligen tre skilda bruk på samma plats, men under olika tidsskeden. Bruket låg alldeles intill järnvägen i Bergsbrunna cirka en dryg halvmil söder om staden. Företaget, som hade en skiftande historia, hette till en början Norra Bergsbrunna Tegelbruk. Det bruket, som tillverkade mur- och taktegel, grundlades 1890.

I början av 1920-talet blev Mälardalens Tegelbruk i Stockholm ägare till bruket i Bergsbrunna. Tegelbruket, som några år dessförinnan hade byggts om och moderniserats, kunde då hålla produktionen igång året runt och sysselsatte under 1920-,1930- och en bit in på 1940-talet ett 50-tal man.

Flygfoto Bergsbrunna Tegelbruk AB, sannolikt 1940-tal okänd

Bergsbrunna tegelbruk på 1940-talet. Foto: Flygtrafik AB (trol.) Upplandsmuseets saml.

 

År 1947 förvärvades bruket av Kooperativa Förbundet (KF). Tio år senare, 1958, påbörjades en omfattande om- och nybyggnad av tegelbruket. När den var färdig 1961 var Bergsbrunna Tegelbruk ett helt nytt bruk, som då ansågs vara det modernaste i Europa av sitt slag. I samband med genomförandet av om- och tillbyggnaden övergick bruket successivt till att enbart producera gult tegel.

1982 påbörjades en successiv nedläggning av tegelbruket. Lönsamheten försämrades i rask takt och 1984 gick det inte längre. Det fanns inte längre någon efterfrågan på det gula teglet och brännugnen vid Bergsbrunna Tegelbruk släcktes för gott.

Tegelbruket i Bergsbrunna i Danmark, som denna del av kommunen heter, var länge en stor arbetsgivare. Det var först i mitten av 1940-talet som rationaliseringarna sattes in och då minskades antalet anställda arbetare från 50 till 38. I samband med att företaget på 1960-talet tog den då nya fabriks­byggnaden i bruk minskades antalet anställda ytterligare, nu till ett 20-tal.

Bergsbrunna Tegelbruk AB, 1984 t Arvidsson

Paus i tegelbruksarbetet i Bergsbrunna år 1984. Foto; Tommy Arvidsson. Upplandesmuseets saml.

Bergsbrunna Tegelbruk AB 1984 tommy Arvidsson

Tegelbruksarbete i Bergsbrunna år 1984. Foto: Tommy Arvidsson. Upplandsmuseets saml.

Roland Agius