Välj en sida

Från KVARNSMEDJAN till SWESAFE – Uppsalas äldsta industri 

Pettersson & Barr, med anor redan från 1700-talet är idag Uppsalas äldsta kvarvarande företag. Företaget tillverkar och säljer nycklar, lås och larm, en affärsinriktning inte helt olik dess ursprungliga. Det var nämligen företagets föregångare som stod bakom de lås som levererades till Uppsala Domkyrka under 1800-talet. Företaget imponerar med sina dryga 300 år i branschen, något som inget annat Uppsalaföretag kan ståta med.

Stora delar av staden Uppsala förstördes i stadsbranden år 1702. I dess fotspår växte sig behovet allt större av smedjor som skulle komma att hjälpa till vid stadens uppbyggnad. En av dessa var  Kvarnsmedjan på Holmen i Fyrisån, vilken kom att bli det än idag kvarva­rande företaget Pettersson & Barrs föregångare. (På Holmen i Fyrisån ligger idag Upplandsmuseet. Kvarnsmedjan var belägen i ett av de gårdshus som än idag finns kvar.) Med denna information i ryggen är det säkert att påstå att Pettersson & Barr har anor längre tillbaka än någon annan idag varande industri i Uppsala.

Idag finns det ännu inga kända källor som berättar om vem eller vilka som  startade kvarnsmedjan. Allt som med säkerhet kan sägas är att smedjan var  eld- och vattendriven, att stadens hästar blev skodda här samt  att smedjan aktivt  bidrog till stadens uppbyggnad. Kring 1880 tog smidesmästaren J. F. Carlsson över kvarnsmedjan. Redan under dennes tid tillverkades låsanord­ningar, bland annat låsen till Domkyrkan härifrån. En smed vid namn Stålhammar, som arbetade i företaget, införde denna typ av smidesarbeten.

Trots att det mesta arbetet utfördes för hand – maskinerna var få och tämligen enkla – var smedjan vid denna tidpunkt den största och mest ansedda i Uppsala. I folkmun kom företaget, långt efter det att den under 1880-talet formellt bytt namn till J .F Carlsson & Co Smidesaffär, att fortfa­rande kallas endast kvarnsmedjan.

Kvarnsmedjan år 1909. UM

Utanför Kvarnsmedjan år 1909. Foto: Okänd. UM

År 1911 härjades smedjan av en eldsvåda och företaget flyttades till Svartbäcksgatan. Här blev man dock inte kvar länge då lokalerna snabbt växtes ur. Detta ledde till att 1928 flyttades företaget till Fabriksgatan 2 och Erik Pettersson tog över företaget Denne hade då i många år arbetat som förman i företaget. År 1931 var det dags för ägarbyte igen. Då var det Eriks son Harry Pettersson och dennes kompanjon Harald Barr som tog över. Företaget bytte för en kort period namn till J. F. Carlsson Smidesaffär Efterträdare, innan de fyra år senare återigen bytte namn, denna gång till Pettersson & Barr Smidesfirma. Vid det senaste namnbytet inköptes även grann­fastigheten på Fabriksgatan 4 i samband med att företaget utvidgades.

Produkter och nutidshistorik

Det var inte enbart olika smidesprodukter som tillverkades, under 1930-talet och fram till slutet av andra världskriget salu­fördes båtmotorerna Penta U21 och Albin, vilka man även tillhandahöll service på i flera år. Under 1940-talet reparerades gengasaggregat och bilfjädrar, men man började även arbeta med byggnads- och lantbrukssmide. År 1966 tog Gösta Forslund över led­ningen av företaget och man började tillverka nyckelfräsmaskiner.

År 1973 var man tvungen att flytta från lokalerna på Fabriksgatan, då denna försvann i och med Luthagsledens dragning. Pettersson & Barr flyttade till Bröderna Modins gamla lokaler på Svartbäcksgatan 49. År 1989 såldes företaget till Anders Diös’ dotterbolag S:t Eriks AB. 1990 flyttade företaget till Storgatan och blev ett renodlat låssmeds- och nyckelföretag. För företaget och dess anställda inleddes nu en period av täta ägarbyten, fusioner och adressändringar. Bland annat fusione­rades företaget 1998 med Uppsala Lås & Larm samt Uppsala Låsservice och år 2000 förvärvades företaget AFAB Lås & Larm (Låssmedjan). Den turbulenta tiden av flyttningar har nu avtagit efter den senaste flytten som skedde 2001 till Vattholmavägen 16.

Nuläge

Vid årsskiftet 2003/2004 fick Pettersson & Barr en ny ägare vid namn Swesafe, som bildades 1998 av ett antal mindre låssmedsföretag. Idag har Swesafe verk­samhet på tolv olika orter i Sverige, med ungefär 160 anställda, varav ett 40-tal finns i Uppsala.

I samband med 300-årsjubileet 2005 bytte Pettersson & Barr namn till Swesafe.

Nina Lundin

Slutet för lokalerna på Fabriksgatan 2. Foto: T Sandstedt. UM

De nya lokalerna i hörnet av Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen. Foto: Nina Lundin

Rune Alenståhl har minnen från Pettersson & Barr

En dag i höstas träffades Lennart Göransson och Rune Alenståhl i hans hemtrevliga våning i stadsdelen Årsta i östra Uppsala. Rune
hade varit anställd som metallarbetare vid Pettersson & Barr mellan åren 1969 och 1996. Så här berättade Rune:

Rune Alenstål

Rune Alenståhl

Under en början av hans tid på firman fanns cirka 15 personer anställda och man höll till vid ”rucklen” på Fabriks­gatan. Dessa lokaler var från 1800-talet och ganska nedgångna. I och med Luthagsledens dragning i början av 1970- talet var firman tvungen att byta adress och man flyttade ett stenkast ut till Svartbäcksgatan. De tjänster och produkter som tillhanda­hölls under Runes tid som anställd var många, en del var reparationer av entreprenadmaskiner, byggnadssmide, legojobb till andra mindre firmor och byte av lås och dörrar. Man använde sig av de i verkstäder vanligt förekommande maskinerna. Bland andra hade man el-och gassvetsar, borrmaskiner, svarvar och fräsar samt kantpressar till att knäcka plåt med. Arbetets form var var­ken av renodlad industriell- eller hantverksmässig karaktär. Man var någon­stans mittemellan. Smådetaljer utfördes fortfarande för hand. Större arbeten kunde till stor del skötas av maskinerna.

I tvättrummet på Fabriksgatan 1973. Rune Alenstål t h.Bland de övriga är John Pettersson, Royne Sund och Yngve Ahlén. Foto Tom Sandstedt. UM

I tvättrummet på Fabriksgatan 1973. Rune Alenståhl t h.Bland de övriga ses John Pettersson, Royne Sund och Yngve Ahlén. Foto Tom Sandstedt. UM

Hans huvudsakliga uppgifter på firman var svets och smide, men det hände ofta att fram på höst-kanten skickades många av de anställda ut på olika bygg­arbetsplatser runt om i Uppsala. Där fick de svetsa hammarband på sponten som håller upp väggarna i de hål som grävs inför grunderna till nybyggnationer. Det var ett mindre roligt arbete, minns Rune. – Det var kallt och så blev man fruktans­värt lerig av att vistas nere i gropen. När företaget såldes 1989 delades många av de olika verksamheterna upp var för sig. Byggnadssmidet fortsatte under S:t Eriks AB i Librobäck och den rena låsverkstaden blev friköpt av Stockholmsfirman ”Företagshuset” och förlades till Storgatan. Rune och åtta – tio andra anställda följde den del av firman som förlades till Librobäck. Där jobbade han kvar fram till sin pension 1996. Då hade han bland annat varit delaktig vid påbyggnaden av Kyrkans hus i centrala Uppsala.   Klicka här för att läsa en utförligare text av Roland Agius om hur företaget utvecklades för att så småningom bli dagen Swesafe.