Fyrisvalls Tegelbruk

Fyrisvalls Tegelbruk ingick i den omfattande handels- och industrirörelse som fabrikör Johan Kallenberg (1839-1916) och hans son ingenjör Hjalmar Kallenberg (1868-1952) byggde upp under senare delen av 1800-talet  i Uppsala. Upsala Tvätt, som startades 1865 och länge var Uppsalas modernaste och största tvättinrättning var ett annat av hans företag. Ett tredje var Kallenbergs Såg & Hyvleri och ett fjärde var Tunabergs Sandtag.

Uppgifterna om när Fyrisvalls Tegelbruk grundades varierar, men det skedde under 1860-talet, troligen år 1865 eller kanske redan 1850. 

Tegelbruket har legat på två platser. Den första var med all sannolikhet området vid Fyrisån, strax söder om de s k Karl Johansgårdarna. Därifrån flyttades det i mitten av 1890-talet till kvarteret i hörnet av Svartbäcksgatan och G:a Uppsalagatan, bakom Fyrishov och blev granne till Uppsala Norra Tegelbruk.

Årsproduktionen uppgick till  ca 1 milj. tegelstenar,vara hälften taktegel och hälften rörtegel. Leran hämtades från täkter mellan bruket och Fyrisån, dvs där Fyrishov nu ligger.

I bakgrunden ses de två tegelbruken längs Svartbäcksgatan. Det hitre är Fyrisvalls, det bortre Uppsala Norra tegelbruk. Till vänster om bruken syns lergroparna. Bilden är från 1937. Östlings foto.. Uppsala stadsarkiv.

I 22.30-tiden på Trettondagsaftonen år 1940 drabbades bruket av en häftig och dramatisk eldsvåda, den största i Uppsala på många år. Den stora torkladan i fyra våningar brann ner till grunden samtidigt som ringugnen och maskinavdelningen skadades allvarligt. Skorstenen kom dock att stå kvar ohärjad. Vad som orsakade eldsvådan är oklart. Bruket var vid tllfället inte idrift, ugnen var släckt och strömmen var frånkopplad. Tegelbruket byggdes inte upp igen och resterna revs.

Företaget tillverkade fasad-, mur-, tak- och rörtegel. I sina glansdagar producerade tegelbruket över 1 milj. murtegel, en halv miljon taktegel och en halv miljon rörtegel per år. När driften var igång sysselsatte det normalt ett 30-tal arbetare. I tider av stora beställningar, som när handslaget fasadtegel skulle levereras till telegrafhuset i Uppsala, sysselsatte det 75 – 90 man.

Följande fyra bilder finns på Upplandsmuseet och är enligt uppgift tagna av Henri Ostis Atelier från tiden före 1914. Byggnadernas skick och utformning tyder på de kommer från den äldre anläggningen.

Upsala Norra Tegelbruk

Omedelbart norr om Fyrisvalls tegelbruk, i nuvarande kvarteret Knut som är en del det gamla kvarteret Sigbjörn,  låg Upsala Norra Tegelbruk. Det kom att överleva Fyrisvalls bruk med 20 år. Bruket  grundades av tegelmästare A J Brundin år 1886. År 1901 övertogs det av skorstensbyggmästaren N Lundgren i Gävle och specialiserades på tillverkning av skorstenstegel, s k  radialtegel. I likhet med exempelvis Fyrisvalls och andra tegelbruk arbetade man säsongsvis och under sommarsäsongen hade man ett 40-tal anställda som producerade ca 1 miljon tegel per år. Lertäkten gränsade till Fyrisvalls täkter och låg där Fyrishov idag finns.  Bruket lades ner år 1960 och ägdes då av Lundgrens två döttrar i Gävle.

På denna bild från 1950 syns Uppsala Norra tegelbruk vid Svartbäcksgatan i bildens mitt. Foto Bladh, UM